Etický kódex

 

Spoločnosti P.A.P. Service, spol. s r.o. so sídlom Budovateľská 63, 080 01 Prešov

IČO: 36 459 089, zápis v OR SR oddiel Sro, vložka č. 11492/P (ďalej len „P.A.P. Service “ alebo „spoločnosť“)

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. A.P. Service je odhodlaná konať vždy v súlade s platnou legislatívou a podľa etických zásad a princípov, za   účelom   uplatnenia   najvyšších   noriem   etiky,   profesionality a obchodného konania.
 1. Etické konanie má vzhľadom na predmet činnosti P.A.P. Service kľúčový význam pre dlhodobé fungovanie a ekonomický rozvoj a je prejavom zodpovednosti voči všetkým subjektom pracovnoprávnych a obchodnoprávnych vzťahov.
 1. Dobré meno spoločnosti a dôvera všetkých zainteresovaných patria k najdôležitejším hodnotám, ktorými spoločnosť Ich ochrana je prioritou a úlohou spoločnosti a každého jej člena.
 1. Všetci zamestnanci P.A.P. Service sú povinní konať v súlade s týmto Etickým kódexom, zachovávať vysoký morálny štandard v obchodnom a pracovnom správaní, vytvárať pracovné prostredie dôvery a úcty.

Článok II

Cieľ a pôsobnosť etického kódexu

 

 1. Vydanie tohto Etického kódexu sleduje šírenie dobrých obchodných a spoločenských zvyklostí podľa Obchodného zákonníka, Zákonníka práce a ďalších súvisiacich právnych noriem doplnených  špecifickými   požiadavkami   na   správanie   prevádzkovateľov a zamestnancov súkromných bezpečnostných služieb vo vzťahu k zákazníkom, iným súkromným, alebo verejnoprávnym bezpečnostným službám a obchodným partnerom.
 1. Medzi ďalšie ciele tohto etického kódexu radíme hlavne:
  • stanoviť pre P.A.P. Service rámec na vykonávanie etického podnikania, ktorým sa bude riadiť,
  • uľahčiť všetkým zamestnancom P.A.P. Service pochopenie cieľa spoločnosti, čo znamená vykonávať všetky obchodné aktivity etickým spôsobom a v súlade so všetkými platnými pravidlami,
  • udržiavať a chrániť dobrú povesť P.A.P. Service u jeho zákazníkov, dodávateľov, partnerov, zamestnancov, ako aj všetkých subjektov, s ktorými P.A.P. Service spolupracuje a
 1. Etický kódex sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, ako aj na ďalšie fyzické osoby konajúce v mene A.P. Service.
 1. Každý zamestnanec, ako aj každá fyzická osoba, konajúca v mene spoločnosti musia byť oboznámení s Etickým kódexom, čo potvrdia pri prevzatí kódexu svojím

Článok III Riešenie sporov

 

 1. Zamestnanci P.A.P. Service sa majú správať tak, aby predchádzali sporom. V prípade, že sa predsa spor či konflikt na pracovisku vyskytne, riešia ho kultivovane, nenásilnou cestou, prostredníctvom dialógu za účasti všetkých zainteresovaných strán.
 1. V prípade závažného sporu v spoločnosti musia zúčastnené strany prejaviť zodpovednosť a využiť všetky možnosti vyjednávania, aby sa zabezpečila plynulá činnosť spoločnosti.
 1. Každý zamestnanec P.A.P. Service si svoje súkromné záujmy vo finančnej, obchodnej, či inej činnosti vykonávanej mimo spoločnosti rieši tak, aby sa vyhol skutočnému či potenciálnemu konfliktu záujmov. Tieto činnosti musia byť v súlade s právnymi normami a vnútornými predpismi spoločnosti. V týchto činnostiach nesmie zneužívať zdroje pracoviska, svoje postavenie v spoločnosti, ani ohrozovať dobré meno spoločnosti.

Článok IV. Zamestnanci spoločnosti

 

 1. Zamestnanec spoločnosti rešpektuje a má rovnaký prístup ku každému človeku bez ohľadu na jeho pôvod, etnickú príslušnosť, rasu, farbu pleti, vek, pohlavie, rodinný stav, zdravotný stav, sexuálnu orientáciu, ekonomickú situáciu, náboženské a politické presvedčenie a bez ohľadu na to, ako sa podieľa na živote celej spoločnosti.
 1. Zamestnanec spoločnosti pomáha jednotlivcom, podnikateľským subjektom, skupinám, komunitám a združeniam občanov svojimi znalosťami, zručnosťami a skúsenosťami pri zaistení ich bezpečnosti a pri riešení konfliktov jednotlivcov a ich následkov.
 1. Zamestnanec spoločnosti koná tak, aby chránil dôstojnosť a ľudské práva všetkých osôb.
 1. Zamestnanec spoločnosti presadzuje zákony primeranými prostriedkami v spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní a ostatnými štátnymi a neštátnymi inštitúciami a verejnosťou.
 1. Zamestnanec spoločnosti sa chová profesionálne, rozhodne, dôstojne, dôveryhodne, koná so všetkými ľuďmi slušne, korektne, s porozumením a rešpektom.
 1. Zamestnanec dbá na to, aby jeho rozhodovanie bolo objektívne, nestranné a prijaté riešenie bolo vždy v súlade s právnymi predpismi a vnútornými smernicami spoločnosti. Pri rozhodovaní zamestnanec nesmie uprednostňovať osobné či skupinové záujmy, ani sa nechať ovplyvniť pozitívnymi či negatívnymi vzťahmi ku konkrétnym osobám.
 1. Zamestnanec spoločnosti chráni klientovo právo na súkromie. Dáta a informácie požaduje s ohľadom na potrebnosť pri zaistení služieb, ktoré majú byť klientovi poskytnuté a informuje ho o ich potrebnosti a použití. Žiadnu informáciu o klientovi neposkytne bez jeho súhlasu.
 1. Zamestnanci spoločnosti nesmú používať dôverné informácie, ktoré získajú v čase svojho pôsobenia v spoločnosti na svoj osobný prospech a ani nesmú poskytovať takéto informácie tretej osobe v čase svojho pôsobenia vo firme, ani po jeho skončení.

„Dôverné“ informácie sú buď informácie, ktoré boli špecificky označené za dôverné, alebo sa inak za dôverné považujú vzhľadom na okolnosti, ktoré ich obklopujú.

 1. Každý zamestnanec má povinnosť predísť obchodom, finančným, alebo iným priamym či nepriamym záujmom, alebo vzťahom, ktoré sú v rozpore so záujmami P.A.P. Service, alebo ktoré narúšajú jeho lojalitu k spoločnosti. Je potrebné predchádzať akejkoľvek činnosti, ktorá čo i len naznačuje vznik konfliktu záujmov, alebo ju ukončiť, s jedinou výnimkou, ak vedenie spoločnosti dospeje k názoru, že aktivita nie je neetická, alebo nevhodná, nenarúša integritu a nie je škodlivá pre reputáciu a postavenie spoločnosti.
 1. Zamestnanci A.P. Service nesmú prijať peňažné dary, provízie, ani žiadne iné zvýhodnenia, ktorých prijatie by mohlo ovplyvniť výkon služby a narušiť profesionálny prístup k veci.

Článok V

Vzťahy v spoločnosti

 

 1. Vzťahy  k zamestnancom    a medzi    zamestnancami,    ako    i medzi    nadriadenými a podriadenými v spoločnosti sú založené na úcte a dôstojnosti každého človeka a na rešpektovaní základných ľudských práv v duchu Všeobecnej deklarácie ľudských práv.
 1. V P.A.P. Service sa nebude tolerovať žiadne fyzické, psychické, alebo sexuálne obťažovanie zo strany zamestnancov ani nadriadených. V spoločnosti je neprípustná akákoľvek forma    zneužívania,    ponižovania,   šikanovania,    násilia,    nadržiavania, a dehonestácie ľudskej osobnosti či diskriminácie.
 1. Zamestnanci spoločnosti vo vzťahu k sebe navzájom dbajú o to, aby tieto vzťahy boli založené na základe profesijnej kolegiality, vzájomnej úcty, rešpektovaní zásad slušného a korektného P.A.P. Service dbá na to, aby všetky práce súvisiace s jej podnikateľskou činnosťou vykonávali zamestnanci trestne bezúhonní, spoľahliví, fyzicky a odborne spôsobilí.
 1. Každý zamestnanec spoločnosti nesie zodpovednosť za svoje konanie. Mal by sa správať tak, aby neškodil svojím spolupracovníkom, aby im nekomplikoval prácu a nebránil v ich iniciatíve.
 1. A.P. Service prijíma zamestnancov a usmerňuje ich kariéru na základe ich predpokladov na danú prácu, bez akejkoľvek rasovej, náboženskej či národnostnej diskriminácie, bez ohľadu na farbu pleti, pohlavie, stav.
 1. A.P. Service sa zaväzuje uskutočňovať spravodlivú politiku odmeňovania, bez akejkoľvek diskriminácie. Spôsob odmeňovania má odrážať individuálne výsledky vo väzbe na ekonomické výsledky spoločnosti a vývoj životných nákladov.
 1. A.P. Service sa zaväzuje v procese prepúšťania rešpektovať objektívne kritéria a základné etické normy. Proces prepúšťania musí byť včas oznámený, transparentný vychádzajúci zo základných psychologických poznatkov a nesmie zraňovať dôstojnosť človeka.

Článok VI.

Vzťahy s konkurenciou a dodávateľmi

 

 1. A.P. Service súťaží na trhu dôrazne, ale vždy férovým a etickým spôsobom. Konkurenčný úspech je postavený na poskytovaní hodnôt a kvalitných služieb. Pri kontakte s konkurenciou sa zamestnanci spoločnosti zaväzujú vyhýbať diskusiám o utajovaných skutočnostiach, ako aj nevhodnému získavaniu informácií o obchodných tajomstvách konkurencie. Zamestnanci nesmú hovoriť o cenovej stratégii, alebo podnikať kroky, ktoré by mohli spôsobiť konflikt so zákonmi aplikovateľnými na príslušný predmet činnosti spoločnosti.
 1. Vzťahy s dodávateľmi sú založené na vzájomnej dôvere a úcte. Všetky informácie

o vzťahoch v spoločnosti a jej dodávateľoch sa považujú za dôverné.

 1. Firma P.A.P. Service sa zaväzuje, že bude vytvárať bezpečné pracovné prostredie pre svojich obchodných partnerov a ich zamestnancov zdržujúcich sa na pracovisku. Zároveň od nich recipročne vyžaduje dodržiavanie všetkých bezpečnostných predpisov platných v A.P. Service.
 1. A.P. Service sa zaväzuje dodržiavať dohodnuté zmluvné podmienky. Ak spoločnosť vplyvom mimoriadnych okolností nemôže splniť dohodnuté požiadavky, vstúpi čo najrýchlejšie do rokovania s obchodným partnerom, s cieľom hľadania alternatívneho riešenia.

Článok VII.

Vzťahy k verejným a samosprávnym orgánom

 

 1. A.P. Service sa zaväzuje ako sociálne zodpovedný subjekt vo vzťahu k štátnym a miestnym orgánom a celej spoločnosti poskytovať im pravdivé a včasné informácie.
 1. A.P. Service plní všetky podmienky vyplývajúce zo spoločenskej zmluvy, rešpektuje zákon a koná len v súlade s platnou legislatívou.
 1. A.P. Service  riadne   platí   dane,   vedome   sa   nedopustí   daňového   úniku   a dbá

o transparentnosť všetkých finančných transakcií.

 1. A.P. Service dbá o vytvorenie pracovných príležitostí, respektíve o udržanie zamestnanosti.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

 

 1. Etický kódex A.P. Service sa vzťahuje na všetkých zamestnancov spoločnosti, ako aj na ďalšie osoby konajúce v mene spoločnosti. Všetci zamestnanci sú povinní kódex dodržiavať, konať v súlade s jeho ustanoveniami a podporovať ho.
 1. Všetci zamestnanci spoločnosti sú povinní oznámiť porušenie tohto kódexu. Hlásenie sa podáva štatutárovi spoločnosti. Oznámenie možno kedykoľvek podať ústne, písomne, elektronickou poštou, telefonicky.
 1. Identita osôb podávajúcich oznámenie o podozrení z porušenia etického kódexu sa udržuje v tajnosti, v najvyššej možnej miere. Žiadne represálie nebudú namierené proti zamestnancovi, ktorý ohlasuje podozrenie z porušovania tohto kódexu.
 1. Pripomienky k obsahu a štruktúre etického kódexu spoločnosti sa podávajú štatutárovi spoločnosti.


  Ing. Marek Prieložný
  konateľ