Ochrana osobných údajov


Spoločnosť P.A.P. Group s.r.o. (ako prevádzkovateľ), Budovateľská 63, Prešov 08 001, IČO: 36462632 prehlasuje, že bude Vaše osobné údaje spracúvať v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej ,,GDPR,, ) s dôrazom na ich bezpečné spracúvanie podľa prijatých organizačných a technických opatrení. Vaše osobné údaje budú spracúvané pre účel účasti na kurze sbs. Právny základ spracúvania je Čl.6 odst.1 písm. c) plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Príjemcom osobných údajov budú orgány verejnej moci a subjekty ktorým poskytujeme osobné údaje na základe zákona a Prezídium policajného zboru úrad súkromných bezpečnostných služieb. Nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Poskytnutie osobných údajov pre tento účel je povinné, v opačnom prípade Vám nemôžme poskytnúť naše služby. Vaše osobné údaje budú v našej spoločnosti uchovávané po dobu 3 rokov od podpísania súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Vaše práva ( výňatok z GDPR článkov 15 – 22 GDPR ):

  1. 1právo na prístup k osobným údajom (Čl.15 GDPR) – na základe vašej požiadavky vám vydáme potvrdenie o tom či vaše osobné údaje spracúvame a ak áno v stanovenom rozsahu informácií,
  2. právo na opravu ( Čl.16 GDPR ) – sme povinní opraviť nesprávne alebo neúplné osobné údaje,
  3. právo na vymazanie ( Čl. 17 GDPR ) – musíme vymazať vaše osobné údaje ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v tomto článku GDPR,
  4. právo na obmedzenie spracúvania ( Čl. 18 GDPR ) – musíme obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov ak nastane niektorý z prípadov v tomto článku GDPR,
  5. 5oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania ( Čl. 19 GDPR ) – sme povinní oznámiť každému príjemcovi, ktorému sme poskytli vaše osobné údaje každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania podľa čl. 16, 17 odst.1 a čl.18,
  6. právo na prenosnosť údajov – máte právo získať vaše osobné údaje a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi,

Vaše práva si môžete uplatňovať písomne na adrese P.A.P. Service s.r.o. , Budovateľská 63, Prešov 08 001.

  1. právo na sťažnosť – dozornému orgánu ktorým je ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk, tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.